"Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích.
Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. "
Khuyết danh " I am who I am. I like what I like.
I love what I love. I do what I want. "
Stay True
"Hãy nghĩ về ... thế giới bạn mang trong bản thân mình." Rainer Maria Rilke "Think... of the world you carry within you." Stay True "Our passions are ourselves." Anatole France Stay True "Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.."